Pokaż Światu czym żyjesz. Pokaż co cię kręci. Zainspiruj innych.

Świat zewnętrzny, w tym obrazy, które zapamiętujemy, są tak naprawdę odbiciem nas samych. Pokaż nam siebie za pomocą zdjęć, przedstawiających miejsca, które ujęły Cię za serce

Jak wziąć udział w konkursie?

I. Opublikuj na swoim instagramowym profilu zdjęcie najpiękniejszego miejsca, jakie miałeś okazję odwiedzić ⁠

II. Oznacz na zdjęciu profil @rbag.official ⁠

III. Dodaj hasztagi #TravelMore oraz #FocusNaRbaga⁠

IV. Nie zapomnij obserwować naszego profilu⁠

Nagrodą główną są plecaki marki R-bag

Konkurs trwa do 11.11.2019r. (godz. 23:59). Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu 3 dni od zakończenia konkursu.⁠

UWAGA! Specjalnie dla Was przedłużamy konkurs do 13.11.2019 (godz. 23:59)

REGULAMIN KONKURSU „Travel more” R-BAG

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Travel more” i zwany jest w dalszej części regulaminu „Konkursem”. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w szczególności zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, sposób składania reklamacji związanych z Konkursem. Organizatorem Konkursu jest Patio Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,, zwana dalej „Organizatorem”. Konkurs przeprowadzany jest w serwisie Facebook, ale nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. Organizator ponosi odpowiedzialność za zgodną z prawem organizację Konkursu, odpowiedzialność serwisu Facebook jest w tym zakresie wyłączona. Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i w pełni go akceptuje. Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926).

§2 PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu na swoim instagramowym profilu zdjęcia własnego autorstwa, przedstawiającego dowolny krajobraz lub architekturę w terminie 08-11.11.2019r, używając hasztagów #TravelMore oraz #FocusNaRbaga. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest ustawienie profilu Uczestnika jako "publiczny" oraz obserwowanie profilu www.instagram.com/rbag.official/Ogłaszanie wyników i doręczanie nagród następuje po zakończeniu Konkursu na zasadach wskazanych w Regulaminie.

§3 UCZESTNICTWO W KONKURSIE

Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. Zgłoszenia do Konkursu dokonać może każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba fizyczna powyżej 13 roku życia, posiadająca pozwolenie opiekuna prawnego na udział w Konkursie, która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki: - posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - w przypadku osób pełnoletnich, zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia, - w przypadku osób niepełnoletnich, z zasadami Konkursu zapoznał się opiekun prawny, - w przypadku osób niepełnoletnich, posiada zgodę opiekuna prawnego na udział w Konkursie, (dalej: „Uczestnik Konkursu”). Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta w portalu Instagram.com oraz akceptacja Regulaminu Konkursu. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, wolontariusze i przedstawiciele Organizatora, osoby obsługujące oraz inne podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. Udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie jest możliwy tylko i wyłącznie w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika na rzecz Organizatora w zakresie określonym w Regulaminie oraz wiąże się z przekazaniem następujących danych osobowych Uczestnika: imię i nazwisko oraz nazwa użytkownika w serwisie Instagram. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez opublikowanie na swoim profilu w serwisie instagram.com zdjęcia własnego autorstwa, przedstawiającego krajobraz lub architekturę, używając hasztagów #TravelMore oraz #FocusNaRbaga. Prawidłowe wykonanie tej czynności skutkuje wysłaniem zgłoszenia do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”). Każdy Uczestnik Konkursu może dokonać Zgłoszenia wielokrotnie w czasie trwania całego Konkursu, z zastrzeżeniem, że nie może otrzymać więcej niż jednej Nagrody w Konkursie, przypadającej na gospodarstwo domowe Uczestnika. Organizator ma prawo do usunięcia Zgłoszeń wulgarnych i zawierających obraźliwe treści bez poinformowania o tym Uczestnika. Dokonując Zgłoszenia, Uczestnik oświadcza, że: - jest autorem zgłoszonej odpowiedzi i przysługują mu do niej, jako twórcy, wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe; - powstałe w związku z wykonaniem Zadania konkursowego utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone; - nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z Zadania konkursowego; - posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Zadania konkursowego; - ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tymi oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw; - wyraża zgodę na publikację i rozpowszechnianie swojej publikacji na stronach internetowych związanych z Konkursem, Organizatorem, a także na dedykowanym profilu www.instagram.com/rbag.official/ .9. Autor wykonanego Zadania konkursowego zobowiązany jest do przeniesienia na Organizatora, na zasadzie wyłączności, nieodpłatnie, autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania publikacją. 10. W przypadku naruszenia praw autorskich przez Uczestnika Konkursu, Organizator jest upoważniony do przekazania osobom trzecim danych Uczestnika. Dane te mogą być wykorzystane przez osoby trzecie do dochodzenia swoich praw na drodze cywilnej lub karnej z tytułu naruszenia ich praw oraz dóbr osobistych. 11. Spośród wszystkich zgłoszeń Organizator wyłoni najciekawszą pracę, której autor zostanie nagrodzony.

§4 NAGRODY

Nagrodą główną w konkursie jest plecak R-bag. Ogłoszenie Laureata Konkursu nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu. Laureat Konkursu zostanie ogłoszony na profilu www.instagram.com/rbag.official/ w serwisie Instagram.com. Laureat jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, oraz aktualne dane adresowe w celu przekazania nagrody. Laureat powinien przesłać dane w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram, wysłanej na profil www.instagram.com/rbag.official/ do trzech dni od opublikowania wyników Konkursu. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu systemu wiadomości prywatnej w serwisie Instagram. Laureatowi nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent pieniężny. Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków Regulaminu, a także jeśli nie wskazali danych umożliwiających realizację prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości produktów i usług stanowiących nagrodę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych.

§5 REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs R-bag”, bądź za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Instagram wysłanej na profil www.instagram.com/rbag.official/. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), zwięzłe wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej rozpatrzenia. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany w Zgłoszeniu adres e-mail lub listem poleconym. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.

§6 DANE OSOBOWE

Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że: - wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, gmina, powiat, województwo), w zakresie i celu wskazanym w Regulaminie oraz niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród, - spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, - wyraża zgodę na publikację na profilu swoich danych osobowych, w celu www.instagram.com/rbag.official/ ogłoszenia Laureatów Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów, przyznania, wydania i odbioru nagrody. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska lub Nazwy Użytkownika w serwisie Facebook - Uczestnika - jako Laureata Konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie https://r-bag.pl/blog oraz w siedzibie Organizatora. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.